Stanovy

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA RES PUBLICA
podľa zák. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia je: Res Publica, ďalej len RP.
 2. Sídlo občianskeho združenia RP je: Šrobárova 2, 040 01 Košice.
 3. Občianske združenie RP je dobrovoľným záujmovým združením fyzických a právnických osôb.
 4. Symbolom OZ RP sú farebné figúrky znázorňujúce občanov. V popredí je biela figúrka, naľavo od nej modrá a vpravo červená. V zákryte za týmito figúrkami sú ostatné znázorňujúce členov spoločnosti. Znak OZ RP je tvorený vyššie popísanými figúrkami na bielom pozadí, obkolesený 2 kruhmi, v strede ktorých je nadpis OBČIANSKE ZDRUŽENIE RES PUBLICA.

Článok II.
Ciele a aktivity združenia

 1. združenie združuje fyzické osoby a právnické osoby, ktoré podporujú Katedru politológie UPJŠ v Košiciach.
 2. Hlavnými cieľmi združenia sú:
  a) rozvoj Katedry politológie na UPJŠ v Košiciach a tiež skvalitnenie študentského života na UPJŠ
  b) informovanie verejnosti o politickom a spoločenskom dianí
  c) podpora interkultúrneho dialógu
  d) informovanie verejnosti o svojich aktivitách, kultúrnych a spoločenských podujatiach
  e) vzdelávacie aktivity
  f) spolupráca s inými združeniami, právnickými osobami a fyzickými osobami na Slovensku
  i v zahraničí
  g) rozvoj ľudského kapitálu svojich členov
 3. Združenie svoje hlavné ciele zabezpečuje aktivitami:
  a) organizácia spoločenských a kultúrnych podujatí
  b) uchádzanie sa o granty, sponzoring a inú materiálno-finančnú podporu
  c) publikačná, pedagogická, edičná a propagačná činnosť

Článok III.
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

 1. Predseda/ predsedníčka združenia
 2. Podpredseda/podpredsedníčka
 3. Správna rada
 4. Dozorná rada
 5. Finančný správca
 6. Predseda/predsedníčka združenia

1.1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda/predsedníčka združenia.
1.2. Predsedu/predsedníčku združenia volia členovia/členky Správnej rady.
1.3. Predsedom/predsedníčkou združenia sa môže stať len člen/ka Správnej rady a aj ako predseda/predsedníčka ostáva riadnym členom/kou Správnej rady s hlasovacím právom.
1.4. Voľba predsedu/predsedníčky sa koná na zasadnutí Správnej rady, raz za 12 mesiacov.
1.5. Voľba predsedu/predsedníčky Správnej rady je realizovaná hlasovaním členov/členiek Správnej rady. Hlasovania sa musia zúčastniť aspoň dve tretiny členov/členiek Správnej rady, pričom na zvolenie predsedu/predsedníčky je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov/členiek Správnej rady. Mandát predsedu/predsedníčky zaniká 12 dní po zvolení nového predsedu/predsedníčky.
1.6. Medzi právomoci a povinnosti predsedu/predsedníčky patrí:
a) zastupovať združenie voči tretím osobám resp. vo vzťahu s tretími osobami a pôsobiť ako štatutárny orgán združenia
b) vykonávať uznesenia a rozhodnutia Správnej rady, vydávať rozhodnutia
c) predkladať návrhy Správnej rade
d) dvakrát do mesiaca informovať Správnu radu o záležitostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojej funkcie, a ktoré sú dôležité pre združenie, jeho členov alebo členov Správnej rady
1.7. Predseda/predsedníčka si volí dvoch podpredsedov/podpredsedníčky zo všetkých členov Správnej rady.
1.8. Predseda/predsedníčka môže byť odvolaný/á Správnou radou s okamžitou platnosťou ak sa Správna rada zhodne na odvolaní najmenej trojšvrtinovou väčšinou všetkých členov Správnej rady a ak zároveň predseda/predsedníčka sa dopustil/a aspoň jednej z nasledovných činností:
a) porušil/a tieto stanovy
b) robí zlé meno združeniu
c) koná v rozpore s rozhodnutiami Správnej rady
d) bol/a právoplatne odsúdený/á za úmyselný trestný čin
e) pravidelne sa nezúčastňuje na zasadaniach Správnej rady

1.9 V prípade odvolania predsedu/predsedníčky s okamžitou platnosťou si Správna rada zvolí nového predsedu/predsedníčku do 7 dní. Zasadanie Správnej rady pre voľbu nového/novej predsedu/predsedníčku zvoláva podpredseda/podpredsedníčka združenia.
1.10 Funkcia predsedu/predsedníčky zaniká:
a) smrťou predsedu/predsedníčky
b) odvolaním predsedu/predsedníčky s okamžitou platnosťou
c) vzdaním sa funkcie predsedu/predsedníčky, alebo vzdaním sa členstva v združení
d) zánikom združenia
e) zvolením nového predsedu/predsedníčky po 12 mesiacoch od posledného zvolenia
1.11 V prípade dočasnej nemožnosti predsedu/predsedníčky združenia vykonávať svoje právomoci, jeho/ jej právomoci prechádzajú na oboch podpredsedov/podpredsedníčky, ktorí/é sa stávajú štatutárnymi orgánmi združenia.

 1. Podpredseda/podpredsedníčka

2.1 Predseda/predsedníčka volí dvoch podpredsedov/podpredsedníčky.
2.2 Podpredsedovia/podpredsedníčky sú menovaní/é na 12 mesiacov.
2.3 Podpredsedovia/podpredsedníčky spolu s predsedom/predsedníčkou zastupujú združenie voči tretím osobám.
2.4 Iné povinnosti podpredsedov/podpredsedníčiek sú uvedené v ostatných bodoch.
2.5 Pri neschopnosti predsedu/predsedníčky vykonávať funkciu sú podpredsedovia/podpredsedníčky oprávnení/é podpisovať sa za združenie jedine spoločne.

 1. Správna rada

3.1 Správna rada je hlavným rozhodovacím orgánom združenia.
3.1.1 Ak nie je v týchto Stanovách uvedené inak, Správna rada je uznášaniaschopná, ak sa na hlasovaní zúčastní nadpolovičná väčšina členov Správnej rady, a ak za návrh hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov Správnej rady, pričom na zasadaní sa musí zúčastniť buď predseda/predsedníčka a jeden podpredseda/podpredsedníčka alebo obaja/obe podpredsedovia/podpredsedníčky.
3.2 Správna rada rozhoduje o týchto veciach:
a) aktivity združenia
b) príjmy a výdavky združenia
c) voľba predsedu/predsedníčky
d) spolupráca s inými združeniami, fyzickými a právnickými osobami, inštitúciami
e) stanovenie výšky odmien pre členov/členky združenia
f) vylúčenie člena/členky
g) odvolanie predsedu/predsedníčky vo výnimočných prípadoch
3.3 Správna rada bude vytvorená zo zakladateľov (členov prípravného výboru) a z členov schválených zakladateľmi.
3.4 Člen/ka Správnej rady sa môže vzdať svojej funkcie v Správnej rade s okamžitou platnosťou písomným vzdaním sa funkcie, alebo písomným vzdaním sa členstva adresovaným štatutárnemu orgánu združenia.
3.5 Člena/členku Správnej rady možno zbaviť funkcie člena Správnej rady uznesením aspoň troch štvrtín členov Správnej rady pričom na odvolávaní sa musia zúčastniť aspoň dve tretiny všetkých členov Správnej rady.
3.6 Správna rada môže prijať za nového/novú člena/členku Správnej rady ľubovoľného občana, jednomyseľnou zhodou všetkých členov/členiek Správnej rady.
3.7 Správna rada môže uznesením trojštvrtinovej väčšiny zo všetkých členov/členiek Správnej rady doplniť alebo zmeniť tieto stanovy.
3.8. Prísediaci člen/prísediaca členka Správnej rady
3.8.1 Prísediaci člen/prísediaca členka Správnej rady sa zúčastňuje zasadania Správnej rady po odsúhlasení predsedom/predsedníčkou, alebo podpredsedom/podpredsedom združenia.
3.8.2 Prísediaci člen/prísediaca členka nemá hlasovacie právo.
3.8.3 Prísediacim členom/prísediacou členkou sa môže stať člen aj nečlen združenia.
Funkcia Prísediaceho člena /prísediacej členky Správnej rady zaniká ukončením uznesenia Správnej rady.
3.9 Metodické pokyny
3.9.1 Metodický pokyn navrhuje člen/ka Správnej rady a o schválení rozhoduje Správna rada nadpolovičnou väčšinou prítomných členov/členiek. Metodický pokyn sa vydá v elektronickej alebo tlačenej forme, pričom musí obsahovať predmet pokynu, osobu vykonávajúcu pokyn, čím a v akom rozsahu ho zaväzuje, dátum vstupu Metodického pokynu do účinnosti. Metodický pokyn sa stáva platným jeho schválením v Správnej rade, odsúhlasením osobou pre ktorú je metodický pokyn záväzný a zaslaním elektronickou formou na známu emailovú adresu dotknutej osoby.
3.9.2 Metodický pokyn zaniká jeho zrušením Predsedom/predsedníčkou alebo Správnou radou.
3.10 Zasadanie Správnej rady
3.10.1 Zasadanie Správnej rady môže zvolať predseda/podpredsedníčka, alebo podpredseda/podpredsedníčka združenia (ďalej len „zvolávateľ/ka“). Zvolávateľ/ka zasadania vyzve členov Správnej rady na účasť na zasadaní aspoň päť dni vopred, pričom uvedie čas a miesto zasadania. V prípade zmeny času alebo miesta zasadania je zvolávateľ/ka povinný/á oboznámiť všetkých členov Správnej rady o zmene aspoň tri dni pred novým termínom zasadania.
3.10.2 V prípade, že sa niektorý člen/ka Správnej rady nemôže zúčastniť na zasadaní, je povinný/á o tom informovať predsedu združenia aspoň 12 hodín pred určeným termínom zasadania.
3.11 Štatutárny orgán sa stará, aby pri každom zasadaní Správnej rady boli dodržiavané stanovy, Metodické pokyny a platné právne predpisy Slovenskej republiky. Má prednostné právo navrhovať uznesenia a Metodické pokyny.
3.12 Zvolávateľ/ka zasadania Správnej rady určí na začiatku zasadania spomedzi prítomných členov/členiek Správnej rady moderátora/moderátorku, ktorý/á bude moderovať zasadanie Správnej rady do jej ukončenia.

 1. Kontrolór

4.1 Správna rada volí kontrolóra 3 väčšinou na obdobie 3 rokov. Kontrolór sa zúčastňuje na zasadaniach Správnej rady, nemá hlasovacie právo, nemôže predkladať návrhy Správnej rade. Ak si však vypýta slovo, Správna rada si ho/ju vypočuje. Kontroluje hospodárenie RP, a zisťuje, na aké účely sa používali jej financie.
4.2 Kontrolór/ka preveruje hospodárenie RP:
4.2.1 vykonáva preventívnu kontrolu, preveruje poriadok v evidencii členov a vedenie administratívy,
4.2.2 podáva ročne revíznu správu o hospodárení a výsledkoch činnosti so svojím stanoviskom,
4.2.3 pracuje podľa Stanov, všeobecne platných predpisov a plánu činnosti.
4.3 Riadna revízia finančného hospodárenia RP sa musí vykonávať raz za rok pred Správnou radou.

 1. Finančný správca/finančná správkyňa

5.1 Správna rada volí na návrh predsedu/predsedníčky nadpolovičnou väčšinou zúčastnených členov finančného správcu/finančnú správkyňu na obdobie 3 rokov.
5.2 Finančný správca/finančná správkyňa kontroluje a vedie hospodárenie RP.
5.3 Pri neschopnosti finančného správcu/finančnej správkyne riadne vykonávať funkciu, je tento správca/správkyňa odvolaný nadpolovičnou väčšinou členov/členiek Správnej rady a do tejto funkcie je opätovne na návrh predsedu/predsedníčky nadpolovičnou väčšinou zúčastnených členov Správnej rady finančný správca/finančná správkyňa zvolený/á.

Článok IV.
Členstvo

1.1 Členstvo v občianskom združení RP je dobrovoľné a podlieha uzneseniu aspoň jedného člena/členky Správnej rady.
1.2. Členstvo v RP nadobúda platnosť zaplatením členského, ktorého výšku každoročne stanovuje Správna rada.
1.3. Podmienkou členstva je vek aspoň 15 rokov.
1.4 Členstvo zaniká:
a) dňom doručenia oznámenia o vystúpení z RP štatutárnemu orgánu združenia
b) vylúčením na základe uznesenia Správnej rady
c) nezaplatením členského, ktoré upravuje uznesenie Správnej rady o členstve
d) úmrtím člena/členky
e) zánikom združenia
1.4.1. Skutočnosť, že žiadateľovi/žiadateľke o členstvo zaniklo členstvo z dôvodu uvedenom v týchto stanovách, nepredstavuje prekážku opätovného udelenia členstva v súlade s bodmi 1.1. a 1.2.
1.4.2. Pred zánikom členstva je člen/ka povinný/á vyrovnať všetky svoje záväzky vo vzťahu k RP.

 1. Práva členov/členiek

2.1. Právom každého člena/každej členky je:
a) byť informovaný/á o aktivitách a riešeniach združenia, uzneseniach Správnej rady a Metodických pokynoch
b) byť informovaný/á aspoň 5 dní vopred o plánovaných aktivitách a akciách organizovaných RP
c) zúčastňovať sa na akciách združenia RP a ním organizovaných aktivitách
d) v prípade organizovanej akcie, aktivity RP s limitovaným počtom účastníkov, primárne
právo účasti, ak svoju účasť nahlási do 52 hodín od oznámenia akcie
e) právo pripomienkovať rozhodnutia, Metodické pokyny a činnosť Správnej rady. V prípade ak pripomienky odovzdá členovi/členke Správnej rady ten/tá je povinný/á ich predložiť na najbližšom zasadaní Správnej rady

 1. Povinnosti členov/členiek

3.1. Povinnosťou člena/členky je:
a) dodržiavať stanovy RP
b) dodržiavať Metodické pokyny
c) chrániť majetok RP, zverený mu do opatery
d) uhradiť členský príspevok, vymeraný mu v uznesení Správnej rady podľa pravidiel stanovených v tomto uznesení

 1. Čestný člen/ka združenia

4.1. Čestného člena /čestnú členku združenia navrhuje predseda/predsedníčka, alebo podpredseda/podpredsedníčka. Čestným členom/čestnou členkou môže byť ľubovoľný občan starší ako 18 rokov. Čestného člena/čestnú členku schvaľuje Správna rada dvojtretinovou väčšinou všetkých členov/členiek Správnej rady. Počet čestných členov/čestných členiek združenia môže byť maximálne päť.
4.2. Čestný člen/čestná členka Správnej rady sa zúčastňuje na zasadaniach Správnej rady, nemá hlasovacie právo, nemôže predkladať návrhy Správnej rade. Ak si však vypýta slovo, Správna rada si ho/ju vypočuje. Čestný člen/čestná členka je viazaný/á Metodickými pokynmi, ktoré sú určené Čestným členom/čestnou členkou Správnej rady.
4.3. Funkcia Čestného člena/čestnej členky Správnej rady zaniká na návrh predsedu/predsedníčky, alebo podpredsedu/podpredsedníčky a odobrením aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých riadnych členov Správnej rady.

Článok V.
Hospodárenie združenia

 1. Hospodárska činnosť združenia je podmienená tvorbou zdrojov a príjmov.
 2. Majetok združenia tvorí hmotný a nehmotný majetok, ku ktorému má združenie vlastnícke alebo iné majetkové právo.
 3. Zdrojmi majetku združenia sú najmä:
  a) členské príspevky
  b) dary a granty od fyzických a právnických osôb
  c) fondov EÚ a SR
  d) podiel zaplatenej dane podľa osobitného zákona
  e) dedičstvo a výnosy zo zdedeného majetku
  f) výnosy z majetku združenia
  g) príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia
 4. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu a na základe ustanovení príslušných právnych predpisov.
 5. Za hospodárenie združenia zodpovedá Správna rada a poverené osoby zodpovedné za hospodársku činnosť.

Článok VI.
Zánik združenia

Združenie zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením
b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení
O zániku združenia rozhoduje Správna rada 3 väčšinou hlasov všetkých/prítomných členov/členiek, pričom súčasne rozhodne aj o prechode práv a povinností k majetku združenia. V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje Správna rada likvidátora/likvidátorku, ktorého/ktorej povinnosťou bude vysporiadať záväzky speňažením majetku združenia. Likvidátor/ka robí len úkony smerujúce k likvidácii a pri jeho výkone tejto pôsobnosti plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a zastupuje združenie.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

Stanovy združenia sú najvyššou organizačnou a právnou formou upravujúcou poslanie, postavenie a činnosť združenia. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť registráciou Ministerstvom vnútra SR a sú účinné prijatím Správnou radou. Do doby platnosti a účinnosti združenia zastupuje prípravný výbor.

Košice 20. 10. 2010 zakladajúci členovia

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu